Ученически съвет

Състав за учебната 2022/2023 година:

  1. Цветелина Костова – председател

2. Елена Кънова

3. Теодора Костова

Кодекс на Ученически съвет на ОУ „Климент Охридски”

Чл.1. Общи положения

1. Ученическият съвет (УС) на ОУ „Климент Охридски” е доброволно, младежко, самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо обединение.

2. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците.

3. Ученическия съвет спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на взаимотношенията ученик-ученик , ученик-учител , ученик-ръководство.

4. Ученическият съвет работи в съответсвие с Конституцията на България , Закона за народната просвета , Закон за предучилищното и училищното образование , Правилник за устройството и вътрешния ред на училището и Кодекса на Ученическия съвет на ОУ „Климент Охридски”.

Чл.2. Цел и дейност

1. Ученическият съвет стимулира учениците в посока изразяване на тяхната позиция и спомага за изграждането на отговорно гражданско поведение.

2. Ученическият съвет работи за осъвършенстването на училищната среда и спомага за развитието на социалните и академичните умения на учениците.

3. Ученическият съвет работи за популяризирането и развиването на ученическото самоуправление в училището, с цел пълноценно участие на учениците при взимане на решения, касаещи образователния процес и престоя им в училище.

Чл.3. Членство

1. Право на членство в Ученическия съвет има:

1.1 Всеки ученик от гимназиален етап на обучение на ОУ „Климент Охридски”.

2. Приемане на нови членове:

2.1 Нови членове се приемат от Председателя на съвета.

4. При липса на фактори за прекратяване , ученикът запазва правото си на членство за всяка следваща година до неговото завършване.

Чл.4. Прекратяване на членство

1. Всеки член може да напусне Ученическия съвет по собствено желание и с предварителна обосновка.

2. Всеки член може да бъде изключен от Ученическия съвет при системно нарушaване на Етичния кодекс.

3. Всеки член напуска задължително Ученическия съвет при завършване на образованието си в ОУ „Климент Охридски”

4. Всеки участник в Ученическия съвет бива лишен от право на членство при 3 необосновани отсъствия от срещи на комисията по преценка на председателя на ученическия съвет.

5. Всеки член бива изключен от Ученическия съвет по желание на мнозинството от съответния клас, който той представлява, с предварителна обосновка.

Чл.5. Права

1. Да избира и да бъде избиран за председател на ученическия съвет.

2. Да гласува с един глас по всички въпроси, подложени на гласуване по време на срещи на комисията и Общото събрание.

3. Да е член на една комисия.

4. Да предлага и участва в разработването и реализирането дейностите на съвета, както и да търси подкрепа при реализирането на свои проекти, припокриващи се с общите цели на организацията.

5. Да изразява позиция безпристрастно и свободно по всички въпроси и проблеми, касаещи работния процес на съвета , както и цялостния образователен процес.

Чл.6. Задължения

1. Да участва редовно в събранията на Ученическия съвет.

2. Да спазва настоящия Кодекс на ученическия съвет.

3. Да изпълнява решенията, взети на Общо събрание и от Управителния съвет

4. Да съдейства за постигането на целите на Ученическия съвет.

5. Да изразява мнението на своите съученици.

6. Да бъде член на комисия.

Чл.7. Етичен кодекс

Следният Етичен кодекс има за цел да гарантира ефективната и безпрепятствена работа на Ученическия съвет. Всеки член следва да го спазва. При незачитане на заложените в Етичния кодекс правила, всеки член бива санкциониран спрямо Наказателния кодекс на Ученическия съвет и установените норми и правила в него.

1. Всеки член на Ученическия съвет по време на ученическо събрание или среща на комисията, в която участва, трябва:

1.1. Да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не нанася телесни повреди на друг ученик.

1.2. Да изразява мнение или да дава предложение, ако му е дадено правото на реплика. Ако има членове на Ученическия съвет , които не са съгласни с репликата, имат право на дуплика.

1.3. Да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове на Ученическия съвет и останалите ученици.

1.4. Да базира взаимоотношенията си с останалите членове и ученици на база на взаимопомощ и сътрудничество.

1.5. Да спазва задължителен формален етикет на ученическо събрание.

1.6. Да не разпространява информация за предстоящи събития и инициативи на учениците, ако те все още не са одобрени от Ученическия съвет.

1.7. Да не злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет.

чл.8 Наказателен кодекс

1. Отстраняване на член на Ученическия съвет от среща на комисията или Общо събрание се разглежда при следните ситуации:

1.1. Всеки присъстващ на ученическо събрание би могъл да бъде отстранен от заседание по преценка на Ученическия съвет.

1.2. Всеки член на комисия би могъл да бъде отстранен от заседание по преценка на председателя на съответната комисия.

1.3. Всеки присъстващ на ученическо събрание би могъл да бъде отстранен от координатора на ученическото събрание при установяване на нарушение на Етичния кодекс.

2. Отстраняване на член от Ученическия съвет може да стане по следните основания:

2.1. При 2 неоснователни отсъствия от ученически събрания и 3 такива от срещи на комисия.

2.2. Системно неспазване на Кодекса на Ученическия съвет.

2.3. При системно неизпълнение на задачите, поставени от съвета.

2.4 При установяване на нарушение на законовите разпоредби на Република България. (Конституция, Закон за образованието, Закон за народната просвета, разпоредби на МОН)

3. Процедура за отстраняване на член на Ученическия съвет:

3.1. Всеки член на Ученическия съвет може да бъде предложен за изключване от председателя или от член на комисията, в която членува.

3.2. Предложението се разглежда от класния ръководител на съответния ученик.

4. Процедура за отстраняване на председателя на Управителния съвет:

4.1. Председателят и секретарят на Ученическия съвет могат да бъдат предложени за изключване от всеки ученик след предварителна обосновка на предложението пред Ученическия съвет .Гласува се на ученическо събрание, като всеки член има право на един глас. Решение се счита за взето, когато повече от 50% от гласовете са в полза на едната страна.

чл.9 Комисии

1. Приемат членове след края на обучителния период и подаване на декларация за постъпване в комисия.

2. Разпределят длъжностите чрез демократично гласуване

3. Комисия „Събития”:

3.1. Да заснема събитията, организирани от Ученическия съвет.

3.2. Да съдейства за осъществяването на целите и дейностите на Ученическия съвет.

3.3. Да раздава флаери, листовки, визитки и други рекламни материали.

3.4. Да предлага иновативни инициативи от различен характер:

– Благотворителен

– Еко

– Развлекателен

4. Комисия „Връзки с обществеността”:

4.1. Да изразява публично мнението на Ученическия съвет.

4.2.Да търси и поддържа изгодни социални контакти.

4.3. Да поддържа постоянно обратна връзка с учениците, с цел даване гласност на проблемите и идеите им.

5. Комисия „Права и задължения”:

5.1. Занимава се с усъвършенстването на процесите на работа и кодекса на Ученическия съвет.

5.2. Следи за спазването на кодекса на Ученическия съвет.

5.3 Контролира работата и спомага за връзката между екипите.

5.4 Да информира председателя и учителите, отговорни за Ученическия съвет, за случващото се в него.