Прием

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В I И В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

1. Заповед на Директора за план-прием на ученици в I клас и в V за учебната 2024/2025 г.

2. Условия и ред за прием на ученици в I и в V клас през учебната 2024/2025 г. График на дейностите. Комисии по изпълнение на училищния план-прием

3. Заявление за записване в първи клас /образец/

4. Заявление за записване в пети клас /образец/

5. Заявление за избираеми учебни часове /ИУЧ/ /образец/ – за ученици в първи и в пети клас

6. Заявление за записване в целодневна организация на учебния ден /занималня/ /образец/ –
за ученици от първи до четвърти клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В I И В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен,
ул. „9-ти септември“ №2  тел: 0877831352

ЗАПОВЕД 
№РД-17-215 / 10.04.2020 година
с. Крушовене общ. Долна Митрополия, област Плевен

На основание чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал.1, чл. 42, чл.43 и чл. 44, ал.1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

             

УТВЪРЖДАВАМ
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I –ви клас
ОУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с.КРУШОВЕНЕ,
общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 1. За учебната 2020/2021 година ОУ “Климент Охридски“ има възможност  за прием на първокласници за слята паралелка – 7 деца. Обучението е целодневно, родителите подават заявление по образец за група ЦДО.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПУО в първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. На основание чл. 8, ал.3 от ЗПУО, удостоверена при условия и по ред в  първи клас, по преценка на родителя, могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

               Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи              с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП, отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас, след подадено заявление от родителите. Решението за отлагането следва да бъде взето до 31 май на годината ,в която се осъществява приема.

 1. Родителите /настойниците/ подават заявление /по образец/ до директора на училището за постъпване на детето в първи клас съгласно графика, посочен в настоящите правила.
 2. Записването на децата в първи клас става съгласно графика, посочен в настоящите правила с подаване на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и копие от Акта за  раждане на детето.
 3. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.
 4. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при наличието на свободни места в паралелките.
 5. Всички родители и настойници на записаните за първи клас ученици са длъжни да представят на класните ръководители (в първия работен ден за училището) след откриване на учебната година, здравно-профилактична карта на ученика, попълнена от личния лекар и данни от личния лекар за имунизационния статус, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите.

VIIІ. Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.

1. Заявление за записване в първи клас / Приложение №1/.

2. Копие от Акт за раждане на детето /представяне на оригинал за сравнение/.

3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

4. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт

      5. Представяне на Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на    детето;

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК
1 Посещение на децата от ДГ ,,Кокиче“ или друга ДГ, които ще постъпят в първи клас и селата Брегаре, Байкал и Славовица до 30.06.2020 г. Кл. ръководител на    I клас
2 Запознаване на децата и родителите с условията, които предлага училището. до 30.06.2020 г./вкл./ Кл. ръководител на    I клас
3 Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор на децата. 30.04.2020 г. Милена Вичева
4 Подаване на заявления за постъпване в първи клас от  01.06.2020 г.  до 30.06.2020 г. /вкл./ Комисия по прием за първи клас
5 Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране 01.07.2020 г. Комисия по прием за първи клас
6 Записване на учениците в  първи клас с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група. от 03.07.2020 г. до 31.07.2020 г. /вкл./ Комисия по прием за първи клас
7 Обявяване на видно място списъците на записаните ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година . 01.08.2020г. Комисия по прием за първи клас
   8 Обявяване на свободни места. 03.07.2020 г. Комисия по прием за първи клас
9 Провеждане на родителски срещи. 04.09.2020 г. начален час 16.00ч. Класни ръководители
 
 

Приемът на документи за I клас да се извършва в дирекцията от 8.00 часа до 16.00 часа от комисия в състав:

                      Председател:  Милена Вичева

                                              Член: Деница Маркова

                                                        Елена Василева

                                                       

При отсъствие на членовете на комисията документите се приемат от дежурните учители;

 XII. Задължения на комисията за прием на документи за I клас  

 • Провежда рекламно-информационната кампания, относно реда на прием, графика за дейностите по приема и критерии за класиране;
 • Осигурява нужното количество заявления за попълване по образец на училището;
 • Приема и обработва постъпилите документи за прием в първи клас;

Представя своевременно документацията на директора за разпределяне на учениците по паралелки, съобразно изискванията на чл.53 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и  децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена;

 • Публикува в оказаните срокове на видно място в училището Списък на записаните ученици в I клас за учебната 2020/2021 година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и  изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Директор:                                        

НИНА БАЛЕВА

ЗАПОВЕД 
№РД-17-215 / 10.04.2020 година
с. Крушовене общ. Долна Митрополия, област Плевен

    На основание чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал.1, чл. 42, чл.43 и чл. 44, ал.1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

УТВЪРЖДАВАМ
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В
V– ТИ КЛАС ПРИ ОУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с.КРУШОВЕНЕ,
общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

I. За учебната 2020/2021 година     ОУ “Климент Охридски“ има възможност  за прием на петокласници за  самостоятелна паралелка – 6 деца. По настоящем обучението се извършва в слети класове. Обучението е целодневно, родителите подават заявление по образец за група ЦДО.

II. Родителите /настойниците/ подават документи до директора на училището за постъпване на детето в пети клас съгласно графика, посочен в настоящата заповед.

III. Необходими документи за записване на ученици в V клас

1.Заявление по образец на училището за постъпване в V клас за учебната 2020/2021 г.;

2.Удостоверение за завършен начален етап на основното образование;

3.Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване;

4.Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;

5.Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

IV.График на дейностите свързани с приема в  V клас.

 1.Подаване на документи

 • Подаване на заявление по образец на училището за постъпване в V клас за учебната 2020/2021 г.
 • Представяне на оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 • Представяне на  копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 • Представяне на протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;
 • Представяне на други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

                                                                                    

VI. Приемът на документи да се извършва в кабинета на директора от 8.00 часа до 16.00  часа от комисия в състав:     

     Председател: Елена Василева

                    Член: Милена Вичева

                               Надя Лачева

                              

При отсъствие на членовете на комисията документите се приемат от дежурните учители.

  VII. Задължения на комисията за прием на документи за V клас    

 • Провежда рекламно-информационната кампания, относно реда на прием, графика за дейностите по приема и критерии за класиране;
 • Осигурява нужното количество заявления за попълване по образец на училището;
 • Приема и обработва постъпилите документи за прием в пети клас;
 • Представя своевременно документацията на директора за разпределяне на учениците по паралелки, съобразно изискванията на чл.53 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и  децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена;
 • Публикува в оказаните срокове на видно място в училището Списък на записаните ученици в V клас за учебната 2020/2021 година;

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и  изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Директор:                                        

НИНА БАЛЕВА

Информация относно реда за приемане на заявления за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен 7 клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии.