Документи

Учебна 2023/2024 година

01. Стратегия за развитие

02. Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие

03. Правилник за дейността на училището

04. Годишен план за дейността на училището

05. Училищен план-прием

06. Училищни учебни планове

07. Мерки за повишаване качеството на образование

08. Етичен кодекс на училищната общност

09. План за контролна дейност на директора

10. Дейност на Педагогическия съвет

11. Седмично разписание на часовете в I-IV клас през I учебен срок

12. Седмично разписание на часовете в V-VII клас през I учебен срок

13. График на контролни и класни работи през I учебен срок

14. График за дежурство на учителите през I учебен срок

15. График за провеждане на час за консултиране на родители и водене на училищна документация през I учебен срок. График за консултации на учителите с учениците по учебни предмети през I учебен срок

16. Седмично разписание на часовете в I-IV клас през II учебен срок

17. Седмично разписание на часовете в V-VII клас през II учебен срок

18. График на контролни и класни работи през II учебен срок

19. График за дежурство на учителите през II учебен срок

20. График за провеждане на час за консултиране на родители и водене на училищна документация през II учебен срок. График за консултации на учителите с учениците по учебни предмети през II учебен срок

Учебна 2022/2023 година

01.Етичен кодекс на училищната общност

02.Стратегия за развитие

03.Правилник за вътрешния трудов ред

04.Правилник за дейността на училището

05. Училищен учебен план

07.Утвърден бюджет

08. Мерки за повишаване качеството на образованието

10. План на комисията по колегиална Етика

11. Правилник за дейността на комисията по колегиална етика

12. План за работа с родителите

13. План за взаимодействие с родителите

14. Мерки за работа с родители, с цел задържане на учениците в системата на образованието

15.План за квалификационна дейност

16.Правила за провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация

17.Приети форми на обучение

18. Програма за превенция на ранното  напускане на училище

19. Седмично разписание I срок

20. Училищен план прием

21. Програма за предоставяне на равни възможности

22. Дневно разписание

23. Мерки за ограничаване на безпричинните отсъствия

24. Процедура за регистриране и докладване на жалби и сигнали за насилие

25. План за изпълнение на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна ситуация

26. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

27. План за сигурност

28. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

29. План за работата на училищната комисия по БДП

30. План на комисия за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

31. Вътрешни правила за работна заплата

32. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците

33. План за работа на координационен съвет за противодействие на тормоза между ученици

34. План за дейността на УКБППМН

35. План на комисията за културна и спортна дейност

36. План за действие срещу агресията

37. План за дейността на методическото обединение на началните учители

38. Правила за използване на електронен дневник

39. Мерки и правила за използване на мобилни телефони на територията на училището

40. Правилник за работа в компютърната зала

41. Годишен план за дейността

42. План за дейност на Методическо обединение прогимназиален етап

43. График контролни и класни работи I клас II срок

44. График контролни и класни работи II клас II срок

45. График контролни и класни работи III-IV клас II срок

46. График контролни и класни работи V-VI клас II срок

47. График контролни и класни работи VII клас II срок

48. Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за мрежова и информативна сигурност

49. Вътрешни правила за мрежова и информативна сигурност

50. Заповед за назначаване на длъжностно лице за работа в НЕИСПУО

51. Заповед за организация на учебния ден за учебната 2022-2023г.

52. Заповед за организация на учебния ден за учебната 2022-2023г.

53. Заповед за организация на учебния ден за учебната 2022-2023г.

Учебна 2021/2022 година

01.Етичен кодекс на училищната общност

02.Стратегия за развитие

04.Правилник за вътрешния трудов ред

05.Годишен план на дейността

06. Училищен учебен план

07.Утвърден бюджет

08. Мерки за повишаване качеството на образованието

09.План за контрол на дейността

10.План за квалификационна дейност

11.Правила за провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация

12.Приети форми на обучение

13. Програма за превенция на ранното  напускане на училище

14.Учебни предмети

15.Училищен план прием

16.Програма за предоставяне на ранни възможности

Учебна 2020/2021 година

18.05.21г.Информация относно организираната кампания за учители, ученици и родители

17.05.21г.  – Заповед РД-12-204-17.05.21г.

01.Етичн кодекс на училищната общност

02.Стратегия за развитие

03.Правилник за дейността 01

04.Правилник за дейността 02

05.Годишен план

06.Годишен план

07.Утвърден бюджет

08.Мерки за повишаване качеството на образованието

09.План за контрол на дейността

10.План за квалификационна дейност

11.Правила за провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация

12.Приети форми на обучение

13.Програма за превенция на ранното напускане

14.Учебни предмети

15.Училищен план-прием

16.Програма за предоставяне на равни възможности

17. Отчет І-во тримесечие

Учебна 2019/2020 година
Годишен план на училището-Годишен план

Етичен кодекс –  Етичен кодекс

План за дейността та училището-ПДУ
Програма за превенция на ранното напускане на училищеРанно напускане
Училищни учебни планове-УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-Уязвими групи
Форми на обучение-форми на обучение

Образователни услуги-приемане-и-преместване

Учебна 2018/2019 година
Годишен план на училището-Годишен план
Етичен кодекс на общността- Етичен кодекс
План за дейността та училището- ПДУ
Програма за превенция на ранното напускане на училище  ранно напускане
Стратегия за развитието на училището 2016-2020- Стратегия
Училищни учебни планове- УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-  уязвими групи
Форми на обучение- форми обение
Учебна 2017/2018 година
Годишен план на училището- Годишен план
Етичен кодекс на общността- Етичен кодекс на общността
Мерки за повишаване качеството на образованието- Мерки за повишаване на качеството
План за дейността та училището- Правилник за дейността на училището 2017-2018г.
Програма за превенция на ранното напускане на училищеПрограма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитието на училището 2016-2020- Стратегия
Училищни учебни планове- УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-уязвими групи
Форми на обучение-форми обение