Документи

Учебна 2022/2023 година

01.Етичен кодекс на училищната общност

02.Стратегия за развитие

03.Правилник за вътрешния трудов ред

04.Годишен план на дейността

05. Училищен учебен план

06. Програма ЦДО

07.Утвърден бюджет

08. Мерки за повишаване качеството на образованието

09.План за контрол на дейността

10. План на комисията по колегиална Етика

11. Правилник за дейността на комисията по колегиална етика

12. План за работа с родителите

13.План за квалификационна дейност

14.Правила за провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация

15.Приети форми на обучение

16. Програма за превенция на ранното  напускане на училище

17.Учебни предмети

18.Училищен план прием

19.Програма за предоставяне на равни възможности

Учебна 2021/2022 година

01.Етичн кодекс на училищната общност

02.Стратегия за развитие

04.Правилник за вътрешния трудов ред

05.Годишен план на дейността

06. Училищен учебен план

07.Утвърден бюджет

08. Мерки за повишаване качеството на образованието

09.План за контрол на дейността

10.План за квалификационна дейност

11.Правила за провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация

12.Приети форми на обучение

13. Програма за превенция на ранното  напускане на училище

14.Учебни предмети

15.Училищен план прием

16.Програма за предоставяне на ранни възможности

Учебна 2020/2021 година

18.05.21г.Информация относно организираната кампания за учители, ученици и родители

17.05.21г.  – Заповед РД-12-204-17.05.21г.

01.Етичн кодекс на училищната общност

02.Стратегия за развитие

03.Правилник за дейността 01

04.Правилник за дейността 02

05.Годишен план

06.Годишен план

07.Утвърден бюджет

08.Мерки за повишаване качеството на образованието

09.План за контрол на дейността

10.План за квалификационна дейност

11.Правила за провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация

12.Приети форми на обучение

13.Програма за превенция на ранното напускане

14.Учебни предмети

15.Училищен план-прием

16.Програма за предоставяне на равни възможности

17. Отчет І-во тримесечие

Учебна 2019/2020 година
Годишен план на училището-Годишен план

Етичен кодекс –  Етичен кодекс

План за дейността та училището-ПДУ
Програма за превенция на ранното напускане на училищеРанно напускане
Училищни учебни планове-УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-Уязвими групи
Форми на обучение-форми на обучение

Образователни услуги-приемане-и-преместване

Учебна 2018/2019 година
Годишен план на училището-Годишен план
Етичен кодекс на общността- Етичен кодекс
План за дейността та училището- ПДУ
Програма за превенция на ранното напускане на училище  ранно напускане
Стратегия за развитието на училището 2016-2020- Стратегия
Училищни учебни планове- УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-  уязвими групи
Форми на обучение- форми обение
Учебна 2017/2018 година
Годишен план на училището- Годишен план
Етичен кодекс на общността- Етичен кодекс на общността
Мерки за повишаване качеството на образованието- Мерки за повишаване на качеството
План за дейността та училището- Правилник за дейността на училището 2017-2018г.
Програма за превенция на ранното напускане на училищеПрограма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитието на училището 2016-2020- Стратегия
Училищни учебни планове- УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-уязвими групи
Форми на обучение-форми обение