Новини

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2021/2022 година:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

ОУ „Климент Охридски“ с.Крушовене отбеляза 144 години от освобождението на България.

Честит празник, уважаеми колеги!

Напред науката е слънце, което в душите грей! Нека всеки лъч сгрява вашите сърца и душа, нека умът бъде светъл и прозорлив в днешния труден делник. Бъдете здрави , щастливи и вдъхновени за нови знания и творчески успехи!

24.05.21г.        Директор: Б. Миразчийски

Обява

ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, обявява публичен търг с явно наддаване на основание  Заповед № РД – 16-427 /20.06.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване. Предмет на публичния търг е отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години, считано от началото на  стопанската 2019/2020 г. на земеделски земи, собственост на ОУ „Климент Охридски“, по КККР на с. Крушовене, Област Плевен, описани както следва: 

           * ПИ с идентификатор № 40195.35.7, с площ 4,641 дка, НТП „Нива“, категория V, местност „Попов дол“.

           * ПИ с идентификатор № 40195.199.1, с площ 263,797 дка, НТП „Нива“, категория III, местност „Горуните“.

1. Дата и място за провеждане на търга – търгът ще се проведе на 02.07.2019г. от 14.00 ч. в сградата на ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, ул. ,,9-ти септември“ № 2, Дирекцията на училището. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 09.07.2019г. от 14.00 ч.,  при същите условия.

2. Начална тръжна цена (годишен наем)70,00лв./дка (седемдесет лева).

Забележка: Съгласно изискванията на чл.45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, наемната цена е сума необлагаема с ДДС.

3. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена  за всеки имот.

4. Цена на тръжна документацияЦена на документацията 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС) или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. на 01.07.2019г. /до 16.00 ч. на 08.06.2019г. за повторния търг/ в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG92 IABG 7473 3110 0021 00

BIC IABGBGSF

Банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД

5. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 01.07.2019г. (до 16:00ч. на 08.07.2019г. – за повторен търг), в дирекцията на училището, след представяне на документ за закупуването й.

6. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем за всеки имот /по отделно за всеки имот за който кандидатът ще участва/, внесен в срок до 16.00 часа на 01.07.2019 г. (до 16.00 часа на 08.07.2019 г. за повторния търг), в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG92 IABG 7473 3110 0021 00

BIC IABGBGSF

Банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД

7. Оглед на имотаможе да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.

8. Дата и място за представяне на документи за участие – Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с явно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация: тел. 0877831352– ОУ „Климент Охридски”с.Крушовене

Обява

ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, обявява публичен търг с явно наддаване на основание Заповед № РД – РД-16-405 /04.06.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване. Предмет на публичния търг е отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години, считано от стопанската 2019/2020 г. на земеделски земи, собственост на училището, намиращи се в землището на с. Крушовене, описани както следва: 

1. Нива, № 40195.35.7, кат. Пета, местност:  Попов дол, площ: 4,641  дка;

2. Нива, № 40195.199.1, кат. Трета, местност: Горуните, площ: 263,797 дка

1. Дата и място за провеждане на търга – търгът ще се проведе 18.06.2019г. от 11.00 ч. в сградата на ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене, общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, ул. ,,9-ти септември“ № 2, Дирекцията на училището. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.06.2019г. от 11.00 ч.,  при същите условия.

2. Начална тръжна цена (годишен наем)70,00лв./дка (седемдесет лева) без ДДС.

3. Цена на тръжна документацияЦена на документацията 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС) или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. на 17.06.2019г. /до 16.00 ч. на 24.06.2019г. за повторния търг/ в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG92 IABG 7473 3110 0021 00

BIC IABGBGSF

Банка Интернешънъл Асет Банк АД

4. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 17.06.2019г. (до 16:00ч. на 24.06.2019г. – за повторен търг), в дирекцията на училището, след представяне на документ за закупуването й.

5. Депозит за участие в размер на 10 % от общата началната тръжна цена на годишния наем за всеки имот /по отделно за всеки имот за който кандидатът ще участва/, внесен в срок до 16.00 часа на 17.06.2019 г. (до 16.00 часа на 24.06.2019 г. за повторния търг), в касата на училището или по банкова сметка на училището:

IBAN BG92 IABG 7473 3110 0021 00

BIC IABGBGSF

Банка Интернешънъл Асет Банк АД

6. Оглед на имотаможе да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.

7. Дата и място за представяне на документи за участие – Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с явно наддаване в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация: тел. 0877831352 – ОУ „Климент Охридски” с. Крушовене

144 години от освобождението на България