Прием

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
с. Крушовене, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен,
ул. „9-ти септември“ №2  тел: 0877831352

ЗАПОВЕД 
№РД-16-324 / 26.03.2019 година
с. Крушовене общ. Долна Митрополия, област Плевен

                На основание чл. 259, ал.1 и чл.143, ал.1 от ЗПУО и чл. 19 ал. 1 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 44, ал. 1 от НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр.12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г.,в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. ; изм. и доп., бр. 48 от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.) Издадена от министъра на образованието и науката и във връзка с Протокол № 8  / 20.03.2019г на ПС и Протокол № 3/26.03.2019г. за съгласуване условията и реда на прием на учениците от ОУ“Климент Охридски“ с. Крушовене в  І  клас на Обществен съвет

УТВЪРЖДАВАМ
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I –ви клас
ОУ“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с.КРУШОВЕНЕ,
общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 1. За учебната 2019/2020 година ОУ “Климент Охридски“ има възможност  за прием на първокласници за  самостоятелна паралелка – 16-22  деца. По настоящем обучението се извършва в слети класове. Обучението е целодневно, родителите подават заявление по образец за група ЦДО.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПУО в първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. На основание чл. 8, ал.3 от ЗПУО, удостоверена при условия и по ред в  първи клас, по преценка на родителя, могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

               Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи              с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП, отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас, след подадено заявление от родителите. Решението за отлагането следва да бъде взето до 31 май на годината ,в която се осъществява приема.

 1. Родителите /настойниците/ подават заявление /по образец/ до директора на училището за постъпване на детето в първи клас съгласно графика, посочен в настоящите правила.
 2. Записването на децата в първи клас става съгласно графика, посочен в настоящите правила с подаване на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и копие от Акта за  раждане на детето.
 3. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.
 4. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при наличието на свободни места в паралелките.
 5. Всички родители и настойници на записаните за първи клас ученици са длъжни да представят на класните ръководители (в първия работен ден за училището) след откриване на учебната година, здравно-профилактична карта на ученика, попълнена от личния лекар и данни от личния лекар за имунизационния статус, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите.

VIIІ. Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година.

1. Заявление за записване в първи клас / Приложение №1/.

2. Копие от Акт за раждане на детето /представяне на оригинал за сравнение/.

3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

4. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт

      5. Представяне на Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на    детето;

ІX. График за прием  и записване на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година /Приложение 2/.

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК
1 Посещение на децата от ДГ ,,Кокиче“ или друга ДГ, които ще постъпят в първи клас и селата Брегаре, Байкал и Славовица до 30.03.2019 г. Кл. ръководител на    I клас
2 Запознаване на децата и родителите с условията, които предлага училището. до 30.04.2019 г./вкл./ Кл. ръководител на    I клас
3 Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор на децата. 30.03.2019 г. Деница Маркова
4 Подаване на заявления за постъпване в първи клас от  01.03.2019 г.  до 30.05.2019 г. /вкл./ Комисия по прием за първи клас
5 Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране 01.06.2019 г. Комисия по прием за първи клас
6 Записване на учениците в  първи клас приети на първо класиране с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група. от 05.06.2019 г. до 15.06.2019 г. /вкл./ Комисия по прием за първи клас
7 Обявяване на видно място списъците на записаните ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година . 19.06.2019г. Комисия по прием за първи клас
   8 Обявяване на свободни места. 19.06.2019 г. Комисия по прием за първи клас
9 Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране 21.06.2019 г. Комисия по прием за първи клас
10 Записване на учениците приети на второ класиране. от 22.06.2019 г. до 26.06.2019 г./вкл./ Комисия по прием за първи клас
11 Обявяване на свободни места след второ класиране 27.06.2019 г. Комисия по прием за първи клас
 12 Записване на ученици на незаетите места от 28.06.2019 г. до 29.06.2019 г./вкл./ Комисия по прием за първи клас
 13 Провеждане на родителски срещи. 03.09.2019 г. начален час 16.00ч. Класни ръководители

 X. Критерии за  класиране на деца в първи клас за учебната 2019/2020 година в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места:

 1. Документ за завършена подготвителна група в ДГ или детска градина /Удостоверение за училищна готовност/.
 2. Деца, чиито по-големи братя или сестри се обучават през съответната учебна година в ОУ ,,Климент Охридски” – доказва се с копие от първа страница от бележника на обучаемия.
 3. Деца и внуци на учители и служители, работили или работещи в училището.
 4. Деца, живеещи в близост до училището /представя се адресна регистрация/
 5. Деца близнаци или сираци
 6. Деца със СОП

Критериите са подредени по  тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за прием места. Критериите за прием не се прилагат, когато броят на желаещите да се запишат в първи клас деца не надвишава обявените места.

XI. Приемът на документи за I клас да се извършва в дирекцията от 8.00 часа до 16.00 часа от комисия в състав:

                      Председател:  Йорданка Христова

                                              Член: Деница Маркова

                                                        Сашка Еленкова

                                                        Елена Василева

При отсъствие на членовете на комисията документите се приемат от дежурните учители;

 XII. Задължения на комисията за прием на документи за I клас  

 • Провежда рекламно-информационната кампания, относно реда на прием, графика за дейностите по приема и критерии за класиране;
 • Осигурява нужното количество заявления за попълване по образец на училището;
 • Приема и обработва постъпилите документи за прием в първи клас;

Представя своевременно документацията на директора за разпределяне на учениците по паралелки, съобразно изискванията на чл.53 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и  децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена;

 • Публикува в оказаните срокове на видно място в училището Списък на записаните ученици в I клас за учебната 2019/2020 година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и  изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Директор:                                        

НИКОЛИНА РУСЕВА

ЗАПОВЕД 
№РД-16-325 / 26.03.2019 година
с. Крушовене общ. Долна Митрополия, област Плевен

                На основание чл. 259, ал.1 и чл.143, ал. 1от ЗПУО и чл. 19 ал. 1 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл.44, ал.1 от НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр.12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г.,в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. ; изм. и доп., бр. 48 от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.) Издадена от министъра на образованието и науката и във връзка с Протокол № 8  / 20.03.2019г на ПС и Протокол № 3/26.03.2019г. за съгласуване условията и реда на прием на учениците от ОУ“Климент Охридски“ с. Крушовене в  V  клас на Обществен съвет

УТВЪРЖДАВАМ
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В
V– ТИ КЛАС ПРИ ОУ“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с.КРУШОВЕНЕ,
общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

I. За учебната 2019/2020 година     ОУ “Климент Охридски“ има възможност  за прием на петокласници за  самостоятелна паралелка – 18-26  деца. По настоящем обучението се извършва в слети класове. Обучението е целодневно, родителите подават заявление по образец за група ЦДО.

II. Родителите /настойниците/ подават документи до директора на училището за постъпване на детето в пети клас съгласно графика, посочен в настоящата заповед.

III. Необходими документи за записване на ученици в V клас

1.Заявление по образец на училището за постъпване в V клас за учебната 2019/2020 г.;

2.Удостоверение за завършен начален етап на основното образование;

3.Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване;

4.Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;

5.Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

IV.График на дейностите свързани с приема в  V клас.

 1.Подаване на документи

 • Подаване на заявление по образец на училището за постъпване в V клас за учебната 2019/2020 г.
 • Представяне на оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 • Представяне на  копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 • Представяне на протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт;
 • Представяне на други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето;

                                                                                    Срок: От 12.06.2019 г. до 23.06.2019 г.

                                                                                     Отг.: Комисията по прием за V клас.

2.На 26.06.2019 г. в 17.00 ч. се обявяват списъците с класираните ученици

                                                                                     Срок: От 12.06.2019 г. до 23.06.2019 г.

                                                                                     Отг.: Комисията по прием за V клас.

3.Записването на класираните ученици се извършва само с оригинално удостоверение за завършен начален етап на образование

                                                                                     Срок: От 26.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

                                                                                     Отг.: Комисията по прием за V клас.

4.Обявяване на свободните след първо класиране места.

                                                                                     Срок: 03.07.2019 г. до 17.00 ч.

                                                                                     Отг.: Комисията по прием за V клас.

5. Попълване на свободните места.

                                                                                     Срок: От 04.07.2019 г. до 08.09.2019 г.

                                                                                     Отг.: Комисията по прием за V клас.

V. Критерии за  класиране на ученици в пети клас за учебната 2019/2020 година в случай, че броят на подалите заявления е по-голям от обявените места:

 1. Удостоверение за завършен начален етап издадено от ОУ,,Климент Охридски“, с. Крушовене.
 2. Деца, чиито по-големи братя или сестри се обучават през съответната учебна година в ОУ,,Климент Охридски“ с. Крушовене, доказва се с копие от първа страница от бележника на обучаемия.
 3. Деца и внуци на учители и служители, работили или работещи в училището.
 4. Деца, живеещи в близост до училището /представя се адресна регистрация/
 5. Деца близнаци или сираци
 6. Деца със СОП

Критериите са подредени по  тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за прием места. Критериите за прием не се прилагат, когато броят на желаещите да се запишат в пети клас деца не надвишава обявените места.

VI. Приемът на документи да се извършва в кабинета на директора от 8.00 часа до 16.00  часа от комисия в състав:     

     Председател:  Йорданка Христова

                    Член: Деница Маркова

                               Сашка Еленкова

                               Елена Василева

При отсъствие на членовете на комисията документите се приемат от дежурните учители.

  VII. Задължения на комисията за прием на документи за V клас    

 • Провежда рекламно-информационната кампания, относно реда на прием, графика за дейностите по приема и критерии за класиране;
 • Осигурява нужното количество заявления за попълване по образец на училището;
 • Приема и обработва постъпилите документи за прием в пети клас;
 • Представя своевременно документацията на директора за разпределяне на учениците по паралелки, съобразно изискванията на чл.53 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и  децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващи звена;
 • Публикува в оказаните срокове на видно място в училището Списък на записаните ученици в V клас за учебната 2019/2020 година;

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и  изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Директор:                                        

НИКОЛИНА РУСЕВА