Документи

Учебна 2019/2020 година
Годишен план на училището-Годишен план
План за дейността та училището-ПДУ
Програма за превенция на ранното напускане на училищеРанно напускане
Училищни учебни планове-УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-Уязвими групи
Форми на обучение-форми на обучение

Образователни услуги-приемане-и-преместване

Учебна 2018/2019 година
Годишен план на училището-Годишен план
Етичен кодекс на общността- Етичен кодекс
План за дейността та училището- ПДУ
Програма за превенция на ранното напускане на училище  ранно напускане
Стратегия за развитието на училището 2016-2020- Стратегия
Училищни учебни планове- УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-  уязвими групи
Форми на обучение- форми обение
Учебна 2017/2018 година
Годишен план на училището- Годишен план
Етичен кодекс на общността- Етичен кодекс на общността
Мерки за повишаване качеството на образованието- Мерки за повишаване на качеството
План за дейността та училището- Правилник за дейността на училището 2017-2018г.
Програма за превенция на ранното напускане на училищеПрограма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитието на училището 2016-2020- Стратегия
Училищни учебни планове- УУП
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020 г.)-уязвими групи
Форми на обучение-форми обение